KVKK

Kişisel Verilerin Korunması

MER-BE SPOR VE ZAMANLAMA SİSTEMLERİ Kişisel Verilerin Korunmasına ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi

Kişisel Veri

Kişisel verileriniz diğer bireylerden ayrılacak şekilde teşhis edilmenize elverişli verilerinizdir. Toplumsal hayatta kurduğumuz hukuki ve insani ilişkilerde kişisel verilerinizi aktarmak bizler için bir zorunluluktur.

Bu metinde MerBe Timing olarak kişisel verilerinize neden ihtiyaç duyduğumuzu, bunları nasıl elde ettiğimizi ve nasıl işlediğimizi anlatmayı amaçlıyoruz.

Kimlerin Kişisel Verilerini Toplarız?

MerBe Timing bünyesinde iş ilişkisi içinde olan personelimiz, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız dışında siz müşterilerimizin kişisel verilerini toplamaktayız. Veri Toplama, Veri İşleme Yöntemlerimiz, Amaçlarımız

 • Web sitelerimiz üzerinden etkinliklere kayıt yapan müşterilerimizin kayıt formu kapsamında tarafımıza ilettikleri verilerle, fatura, fiş gibi ifa edimini ispatlayıcı belgeleri üretiriz. Bu kapsamda müşterilerimizin ad soyadı, iletişim bilgileri ve ikamet ettiği şehre ilişkin beyanları talep edilir.
 • Müşterilerimizin iade, ayıplı ürün gibi satış sözleşmesi temelli taleplerinin yerine getirilmesinde kolaylık için bize verilen verileri saklarız.
 • İnternet web sayfamızdan kayıt yapan müşterilerimizin kişisel verilerini mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, kayıt işlemlerinin tamamlanması, kayıt yapılan etkinlik ile ilgili işlemlerin takibi ve değişiklikler ile ilgili olarak iletişime geçilmesi için saklarız ve ödemeye aracılık eden finans kuruluşları ile, anlaşma içinde olduğumuz yurt içinde faaliyet gösteren kargo firmaları ile paylaşırız.
 • Müşterilerimizin ofisimiz veya internet web sayfamızdan kayıt yapan müşterilerimizin, yaş, cinsiyet ve tercih ettiği etkinliğe ilişkin bilgileri, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, faaliyet gösterdiğimiz pazarda trendi belirlemek için yaptığımız satış analizlerimizde ve çeşitli istatistiki çalışmalarımızda veri olarak kullanılır. Bu istatistiki çalışmalar şirketin ilgili birim yöneticileri tarafından genel satış raporu olarak görüntülenir. Yetkili olmayan personelin müşteri verilerine erişimi bulunmamaktadır.
 • MerBe Timing olarak kurmuş olduğumuz kayıt sistemi çerçevesinde kayıt formunu dolduran müşterilerimizin kişisel verilerini üyelik sözleşmesi ile birlikte belirttiğimiz esaslar dahilinde işleriz. Müşterilerimiz dahil oldukları etkinliklere ait sözleşme hükümlerini kabul ederek programa dahil olurlar. Üyelerimizin alışveriş alışkanlıklarını analiz ederek üyelik sözleşmesi ile bize aktarmış olduğu iletişim aracına kendisine uygun bilgilerden haberdar ederiz. Üyelerimizin alışverişe ilişkin verilerinden kişisel bilgi içermeyen satış analizleri ve istatistiki veriler üretiriz.
 • MerBe Timing bünyesinde veri işleme faaliyetlerinde müşteri verilerinin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.
 • MerBe Timing olarak, rıza göstermeniz durumunda güncel kampanyalardan, etkinlik tarihlerinden veya etkinliklere ait bilgilerden haberdar olmanız ve size özel fırsatlardan yararlanabilmeniz için belirttiğiniz iletişim adresine ticari iletiler göndeririz. Bu ticari iletilerin size ulaşması için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişi firmalara iletişim adresinizi teslim ederiz.

Verilerin Güvenliği

MerBe Timing veri öznelerinden elde ettiği verileri yurt dışına aktarmamaktadır. Veri işleme faaliyetinin gereği olmadıkça bu verileri iş ve çözüm ortakları ile paylaşmamaktadır. Toplanan veriler MerBe Timing bünyesindeki bilgisayarlarda ve serverlarda veya MerBe Timing’in anlaşmalı olduğu yurt içinde mukim veri saklama hizmeti veren çözüm ortakları bünyesinde saklanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, veri toplamaya ilişkin amaçla bağlantılı MerBe Timing içinde faaliyet gösteren yetkili personelimiz tarafından ulaşılabilir durumdadır. MerBe Timing personeli kişisel veri işleme politikası kapsamında olmayan veri işleme faaliyetini yerine getirmez. Veri İşlemede Hâkim Olan Anlayışımız

 • MerBe Timing, veri işlenmesine neden olan ilişki ve amaçla bağlantılı olarak veri işler.
 • MerBe Timing, veri işleme faaliyetini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun bir biçimde yerine getirir.
 • MerBe Timing bu aydınlatma formunda açıklananlardan başka bir amaçla veri işlemez.
 • MerBe Timing toplanan kişisel verilerin güncelliğini ve doğruluğunu aktif bir şekilde denetler.
 • MerBe Timing veri işlenmesine neden olan amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı süre ile sınırlı olarak veri işler.
 • MerBe Timing işlediği verileri amaç gerçekleştiğinde periyodik olarak anonimleştirerek ortadan kaldırır.

Veri Öznesinin Hakları

MerBe Timing veri öznelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuya ilişkin mevzuatla bağlantılı haklarına riayet eder. Bu haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik amaç gerçekleştiği ölçüde kişisel verilerinizim silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde durumun ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, MerBe Timing ve bunlara bağlı mevzuattan kaynaklanan haklarınıza tam bir uyum içinde davranır.